Đề đầu đuôi miền Bắc

Xem thống kê
Giá dịch vụ: 500.000 VND
"Bạn đặt niềm tin vào chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lại bạn thành công"! Hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 4 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn!
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Gate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 10h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Nạp thẻ và nhận số tại đây!
Thống kê Đề đầu đuôi miền Bắc
c
NgàyĐề đầu đuôi miền BắcKết quả
Hôm nay
07/05/2022Đầu 0, Đuôi 2 Trúng Đầu 0
06/05/2022Đầu 1, Đuôi 2 Trúng Đầu 1
05/05/2022Đầu 8, Đuôi 4Trúng Đuôi 4
04/05/2022Đầu 0 Đuôi 1 Trượt
03/05/2022Đầu 1, Đuôi 3Trúng Đuôi 3
02/05/2022Đầu 6 Đuôi 7 Trượt
01/05/2022Đầu 9, Đuôi 5 Trúng Đầu 9
30/04/2022Đầu 6, Đuôi 4Trúng Đuôi 4
29/04/2022Đầu 1, Đuôi 9Trúng Đuôi 9
28/04/2022Đầu 2 Đuôi 1 Trượt
27/04/2022Đầu 4, Đuôi 2 Trúng Đầu 4
26/04/2022Đầu 1, Đuôi 7Trúng Đuôi 7
25/04/2022Đầu 6, Đuôi 7 Trúng Đầu 6
24/04/2022Đầu 5 Đuôi 8 Trượt
23/04/2022Đầu 3, Đuôi 8Trúng Đuôi 8
22/04/2022Đầu 9, Đuôi 6 Trúng Đầu 9
21/04/2022Đầu 9, Đuôi 1Trúng Đuôi 1
20/04/2022Đầu 4 Đuôi 1 Trượt
19/04/2022Đầu 6, Đuôi 1 Trúng Đầu 6
18/04/2022Đầu 1, Đuôi 6Trúng Đuôi 6
17/04/2022Đầu 4, Đuôi 7 Trúng Đầu 4
16/04/2022Đầu 3, Đuôi 4Trúng Đuôi 4
15/04/2022Đầu 8, Đuôi 5Trúng Đuôi 5
14/04/2022Đầu 4 Đuôi 6 Trượt
13/04/2022Đầu 6, Đuôi 7 Trúng Đầu 6
12/04/2022Đầu 5, Đuôi 6 Trúng Đầu 5
11/04/2022Đầu 1, Đuôi 9 Trúng Đầu 1
10/04/2022Đầu 8, Đuôi 5Trúng Đuôi 5
09/04/2022Đầu 4 Đuôi 9 Trượt
08/04/2022Đầu 8, Đuôi 9Trúng Đuôi 9
07/04/2022Đầu 2, Đuôi 4Trúng Đuôi 4
06/04/2022Đầu 3, Đuôi 6 Trúng Đầu 3
05/04/2022Đầu 6 Đuôi 9 Trượt
04/04/2022Đầu 1 Đuôi 9 Trượt
03/04/2022Đầu 2, Đuôi 7Trúng Đuôi 7
02/04/2022Đầu 5, Đuôi 2Trúng Đuôi 2
31/03/2022Đầu 9 Đuôi 5 Trượt
30/03/2022Đầu 1, Đuôi 3 Trúng Đầu 1
29/03/2022Đầu 2, Đuôi 3Trúng Đuôi 3
28/03/2022Đầu 9 Đuôi 1 Trượt
27/03/2022Đầu 6, Đuôi 7 Trúng Đầu 6
26/03/2022Đầu 9, Đuôi 2Trúng Đuôi 2
25/03/2022Đầu 3, Đuôi 0Trúng Đuôi 0
24/03/2022Đầu 2 Đuôi 6 Trượt
23/03/2022Đầu 4 Đuôi 5 Trượt
22/03/2022Đầu 1, Đuôi 2 Trúng Đầu 1
21/03/2022Đầu 4, Đuôi 1 Trúng Đầu 4
20/03/2022Đầu 4, Đuôi 6 Trúng Đầu 4
19/03/2022Đầu 2 Đuôi 6 Trượt
18/03/2022Đầu 5 Đuôi 0 Trượt
17/03/2022Đầu 2, Đuôi 0Trúng Đuôi 0
16/03/2022Đầu 1, Đuôi 2 Trúng Đầu 1
15/03/2022Đầu 9, Đuôi 7Trúng Đuôi 7
14/03/2022Đầu 6, Đuôi 8 Trúng Đầu 6
13/03/2022Đầu 0 Đuôi 5 Trượt
12/03/2022Đầu 9, Đuôi 3Trúng Đuôi 3
11/03/2022Đầu 4, Đuôi 7Trúng Đầu 4
10/03/2022Đầu 9 Đuôi 5 Trượt
09/03/2022Đầu 2, Đuôi 3Trúng Đuôi 3
08/03/2022Đầu 9, Đuôi 6Trúng Đầu 9
07/03/2022Đầu 9 Đuôi 7 Trượt
06/03/2022Đầu 7, Đuôi 6Trúng Đuôi 6
05/03/2022Đầu 1, Đuôi 5Trúng Đầu 1
04/03/2022Đầu 1, Đuôi 9Trúng Đuôi 9
03/03/2022Đầu 1, Đuôi 2Trúng Đầu 1
02/03/2022Đầu 1, Đuôi 0Trúng Đuôi 0
01/03/2022Đầu 1 Đuôi 9 Trượt
28/02/2022Đầu 8, Đuôi 5Trúng Đuôi 5
27/02/2022Đầu 3 Đuôi 4 Trượt
26/02/2022Đầu 7 Đuôi 6 Trượt
25/02/2022Đầu 0, Đuôi 3Trúng Đầu 0
24/02/2022Đầu 8, Đuôi 1Trúng Đầu 8
23/02/2022Đầu 7, Đuôi 1Trúng Đuôi 1
22/02/2022Đầu 3 Đuôi 1 Trượt
21/02/2022Đầu 6, Đuôi 2Trúng Đầu 6
20/02/2022Đầu 1, Đuôi 2Trúng Đuôi 2
19/02/2022Đầu 3, Đuôi 4Trúng Đuôi 4
18/02/2022Đầu 9, Đuôi 3Trúng Đầu 9
17/02/2022Đầu 7, Đuôi 5Trúng Đuôi 5
16/02/2022Đầu 2 Đuôi 8 Trượt
15/02/2022Đầu 9, Đuôi 8Trúng Đầu 9
14/02/2022Đầu 6, Đuôi 7Trúng Đầu 6
13/02/2022Đầu 7, Đuôi 6Trúng Đầu 7
12/02/2022Đầu 2 Đuôi 5 Trượt
11/02/2022Đầu 1, Đuôi 4Trúng Đuôi 4
10/02/2022Đầu 6, Đuôi 5Trúng Đầu 6
09/02/2022Đầu 8 Đuôi 6 Trượt
08/02/2022Đầu 3, Đuôi 2Trúng Đầu 3
07/02/2022Đầu 1, Đuôi 8Trúng Đuôi 8
06/02/2022Đầu 0, Đuôi 2Trúng Đầu 0
05/02/2022Đầu 4 Đuôi 8 Trượt
04/02/2022Đầu 2, Đuôi 7Trúng Đuôi 7
26/01/2021Đầu 0, Đuôi 3Trúng Đầu 0
25/01/2022Đầu 6 Đuôi 5 Trượt
24/12/2021Đầu 3, Đuôi 6Trúng Đầu 3
23/01/2022Đầu 6, Đuôi 3Trúng Đuôi 3
22/12/2021Đầu 4, Đuôi 8Trúng Đầu 4
21/12/2021Đầu 4, Đuôi 1Trúng Đầu 4
20/01/2022Đầu 6, Đuôi 5Trúng Đuôi 5
19/12/2021Đầu 3, Đuôi 5Trúng Đầu 3
18/01/2022Đầu 6, Đuôi 4Trúng Đuôi 4
17/01/2022Đầu 1 Đuôi 4 Trượt
16/01/2022Đầu 2, Đuôi 1Trúng Đuôi 1
15/01/2022Đầu 1, Đuôi 2Trúng Đuôi 2
14/12/2021Đầu 1, Đuôi 8Trúng Đầu 1
13/12/2021Đầu 3, Đuôi 6Trúng Đầu 3
12/01/2022Đầu 1, Đuôi 3Trúng Đuôi 3
11/01/2022Đầu 7 Đuôi 2 Trượt
10/12/2021Đầu 4, Đuôi 2Trúng Đầu 4
09/01/2022Đầu 9, Đuôi 2Trúng Đầu 9
08/01/2022Đầu 5, Đuôi 9Trúng Đuôi 9
07/01/2022Đầu 5, Đuôi 6Trúng Đầu 5
06/01/2022Đầu 5, Đuôi 7Trúng Đuôi 7
05/01/2022Đầu 7 Đuôi 1 Trượt
04/01/2022Đầu 1, Đuôi 0Trúng Đuôi 0
03/01/2022Đầu 2, Đuôi 1Trúng Đuôi 1
02/01/2022Đầu 9, Đuôi 2Trúng Đầu 9
01/01/2022Đầu 7, Đuôi 9Trúng Đầu 7